Colegiul National |dq|Ion Creanga|dq|
Sala de curs
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

CN ION CRE­ANGĂ va ben­e­fi­cia de un lab­o­ra­tor IT dotat cu 26 cal­cu­la­toare per­for­mante și o tablă inter­ac­tivă

Colegiul Ion Cre­angă a tre­cut selecţi­ile real­izate în cadrul proiec­tu­lul “Pro­movarea și susținerea exce­lenței în edu­cație prin dez­voltarea com­pe­tențelor în dis­ci­plina Tehnolo­gia Infor­mației”, al Min­is­teru­lui Edu­caţiei. Proiec­tul are ca obiec­tiv asig­u­rarea condiți­ilor optime de pregătire și dez­voltare a elevilor din clasele IXXIII capa­bili de per­for­manțe înalte (pro­fil matem­at­ică — infor­mat­ică), prin înfi­ințarea și oper­ațion­alizarea unor Cen­tre de Exce­lență în Tehnolo­gia Informației.

Prin inter­mediul aces­tui proiect deru­lat de Min­is­terul Edu­cației Naționale, cu spri­jinul Guver­nu­lui Japoniei, fiecare cen­tru va ben­e­fi­cia de un lab­o­ra­tor IT dotat cu 26 cal­cu­la­toare per­for­mante și o tablă interactivă.

Pen­tru a fi eli­gi­bilă, fiecare uni­tate șco­lară intere­sată a trans­mis ISMB o scrisoare de intenție prin care își asumă un pro­gram deschis de cel puțin 10 ore/​săptămână adresat copi­ilor din comu­ni­tate intere­sați să par­ticipe la activ­ități, pe o durată de cel puțin doi ani de la data punerii in funcți­une a cen­tru­lui. Activ­itățile vor implica în mod direct copiii. Fiecare cadru didactic-​resursă va asigura for­marea a min­i­mum 10 pro­fe­sori la nivel local, pe struc­tura cur­su­lui furnizat de către experții japonezi. Aceș­tia vor fi con­sid­er­ați, la rân­dul lor, persoane-​resursă pen­tru activ­i­tatea cen­tru­lui și pot real­iza activ­ități de pregătire cu pro­priii elevi, pe baza cunoșt­ințelor asim­i­late în cadrul pro­gra­mu­lui de instruire.

“Imple­mentarea proiec­tu­lui „Pro­movarea și susținerea exce­lenței în edu­cație prin dez­voltarea com­pe­tențelor în dis­ci­plina Tehnolo­gia Infor­mației” pornește de la mod­elul japonez de a preda această dis­ci­plină și de la nece­si­tatea înfi­ințării în țara noas­tră a unor licee-​CETI care să ofere elevilor o pregătire avansată, cal­i­fi­cată și cen­trată pe apti­tu­dinile și nevoile lor de instru­ire, respec­tiv pe stim­u­la­rea creativității”.

Rezul­tate selecție

5 licee — 5 muzee este un pro­gram edu­caţional ded­i­cat elevilor de liceu, prin care se doreşte încu­ra­jarea par­ticipării tiner­ilor la man­i­festări cul­tur­ale prin declanşarea unei serii de vizite la câteva muzee din Bucureşti şi gener­area unui con­curs între 5 licee din capitală.

Read more: 5 licee 5 muzee

odyssey

Am obt­inut Locul I la con­cur­sul internațional

“Odyssey of the mind Euro­fest 2017″ in Belarus, unde Româ­nia a fost reprezen­tată de o echipă for­mată din elevi ai Colegiu­lui National “Ion Cre­angă”! Felicitări!!!

PROUD OF OUR STUDENTS!

amb american 4

amb american 3

Curajul, lib­er­tatea și lupta pen­tru drep­turile civile egale au fost unele din val­o­rile președ­inției lui John F. Kennedy, iar omul politic amer­i­can reprez­intă și astăzi “o sursă” de inspi­rație în plan național și inter­național, a declarat marți, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, la Bib­lioteca Națion­ală, la vernisajul expoz­iției de fotografie “Un vizionar amer­i­can: Viața și vre­murile lui John F. Kennedy”

Aici, in holul Bib­liotecii Nationale, s-​a intal­nit si cu noi, elevi si pro­fe­sori ai Colegiu­lui National Ion Cre­anga, dupa dis­cur­sul inspi­rat al lui Can Șimșek (10 B)

Anunț pen­tru con­cur­sul de ocu­parea cat­e­drelor de LIMBA JAPONEZĂ și FIZ­ICĂ, aici.

Grafi­cul de des­fășutare al con­cur­su­lui, aici.

Pub­li­cația peri­od­ică a Casei Cor­pu­lui Didac­tic București apare într-​o nouă ediție, în for­mat elec­tronic. În numărul 1 (decem­brie 2015) al revis­tei on-​line sunt pub­li­cate, printre altele, două arti­cole ce reflectă o parte din­tre activ­itățile des­fășu­rate în Colegiul Național „Ion Creangă”.

Vă oferim spre lec­tură acestă revistă.

Nr. 1 /​decem­brie 2015

Mier­curi, 16 sep­tem­birie 2015, Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a fost pre­miat de către ambasadorul Japoniei, Keiji Yamamoto. Dis­tincția, ven­ită din partea min­istru­lui japonez al Afac­er­ilor Externe, este o recunoaștere a ”efor­turilor depuse în ceea ce privește pro­movarea cul­turii nipone în România”.

Read more: O nouă recunoaștere a CN Ion Creangă

LUNI, 14 sep­tem­brie 2015, ora 8:00 are loc FES­TIV­I­TATEA DE DESCHIDERE a anu­lui șco­lar 20152016.

Colegiul Național ”Ion Cre­angă” a fost desem­nat de către Biroul de Infor­mare al Par­la­men­tu­lui Euro­pean Liceul Euro­pean al Anului.

Read more: Liceul Euro­pean al Anului