Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Ocu­parea pos­turilor vacante pen­tru anul șco­lar 20182019

PRE­TRANS­FER

ANUNȚ

Perioada de depunere a cererilor pen­tru obținerea acor­du­lui de PRE­TRANS­FER, însoțite de actele pre­cizate în mod­elulde cerere este 16.04.201826.04.2018, astfel:

  • în perioada 1625 aprilie 2018 — în inter­valul orar 9.0017.00
  • JOI, 26 aprilie 2018– în inter­valul orar 9.0012.00.

Colegiul Ion Cre­angă a tre­cut selecţi­ile real­izate în cadrul proiec­tu­lul “Pro­movarea și susținerea exce­lenței în edu­cație prin dez­voltarea com­pe­tențelor în dis­ci­plina Tehnolo­gia Infor­mației”, al Min­is­teru­lui Edu­caţiei. Proiec­tul are ca obiec­tiv asig­u­rarea condiți­ilor optime de pregătire și dez­voltare a elevilor din clasele IXXIII capa­bili de per­for­manțe înalte (pro­fil matem­at­ică — infor­mat­ică), prin înfi­ințarea și oper­ațion­alizarea unor Cen­tre de Exce­lență în Tehnolo­gia Informației.

Prin inter­mediul aces­tui proiect deru­lat de Min­is­terul Edu­cației Naționale, cu spri­jinul Guver­nu­lui Japoniei, fiecare cen­tru va ben­e­fi­cia de un lab­o­ra­tor IT dotat cu 26 cal­cu­la­toare per­for­mante și o tablă interactivă.

Pen­tru a fi eli­gi­bilă, fiecare uni­tate șco­lară intere­sată a trans­mis ISMB o scrisoare de intenție prin care își asumă un pro­gram deschis de cel puțin 10 ore/​săptămână adresat copi­ilor din comu­ni­tate intere­sați să par­ticipe la activ­ități, pe o durată de cel puțin doi ani de la data punerii in funcți­une a cen­tru­lui. Activ­itățile vor implica în mod direct copiii. Fiecare cadru didactic-​resursă va asigura for­marea a min­i­mum 10 pro­fe­sori la nivel local, pe struc­tura cur­su­lui furnizat de către experții japonezi. Aceș­tia vor fi con­sid­er­ați, la rân­dul lor, persoane-​resursă pen­tru activ­i­tatea cen­tru­lui și pot real­iza activ­ități de pregătire cu pro­priii elevi, pe baza cunoșt­ințelor asim­i­late în cadrul pro­gra­mu­lui de instruire.

“Imple­mentarea proiec­tu­lui „Pro­movarea și susținerea exce­lenței în edu­cație prin dez­voltarea com­pe­tențelor în dis­ci­plina Tehnolo­gia Infor­mației” pornește de la mod­elul japonez de a preda această dis­ci­plină și de la nece­si­tatea înfi­ințării în țara noas­tră a unor licee-​CETI care să ofere elevilor o pregătire avansată, cal­i­fi­cată și cen­trată pe apti­tu­dinile și nevoile lor de instru­ire, respec­tiv pe stim­u­la­rea creativității”.

Rezul­tate selecție

În perioada 05.01.201830.01.2018 Colegiul Național ION CRE­ANGĂ orga­nizează con­curs pen­tru ocu­parea unui post con­trac­tual (vacant) de SEC­RE­TAR UNI­TATE de ÎNVĂȚĂMÂNT.

Pen­tru detalii:

Nou! Rezul­tatele con­cur­su­lui, aici.

Plan­i­fi­carea tezelor pen­tru semes­trul I, an șco­lar 20172018, vezi aici.

Colegiul Național ”Ion Cre­angă” orga­nizează sesiuni de exam­inare Cam­bridge în lunile noiem­brie (FCE) și decem­brie (CAE). Detalii aici.