Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

Exa­men bil­ingv — limba engleză, 20192020

NOU! (20 mai)Infor­mații privind des­fășu­rarea exa­m­enu­lui bil­ingv, aici.

  • Pro­ce­dură oper­ațion­ală privind orga­ni­zarea și des­fășu­rarea probei de ver­i­fi­care a cunoșt­ințelor de limbă mod­ernă din cadrul ADMI­TERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂN­TUL LICEAL DE STAT pen­tru anul șco­lar 20192020

  • Model cerere de înscriere pen­tru par­tic­i­parea la pro­bele de apti­tu­dini sau la pro­bele de ver­i­fi­care a cunoşt­inţelor de limbă mod­ernă sau maternă
  • Model cerere de echivalare a probei de aptitudini

sigla

Sim­pozionul con­curs “Creangă…prin ști­ințe” se va des­fășura luni, ora 10, la Sala de Fes­tiv­ități a Colegiului.

NOU! Rezul­tatele concursului

Ele­vii pre­mi­ați la secți­u­nile 2 și 3 — par­tic­i­pare directă, aici.

pen­tru acor­darea unui aju­tor finan­ciar în ved­erea stim­ulării achiz­iționării de cal­cu­la­toare se va derula și în anul 2019. Detalii, aici.