Colegiul National “Ion Creanga“
Sala de curs
Pre­mi­ile nu ne ocolesc!
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Japoniei la Bucuresti
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii
cu Exce­lenta Sa Ambasadorul Marii Britanii

New

odyssey

Am obt­inut Locul I la con­cur­sul internațional

“Odyssey of the mind Euro­fest 2017″ in Belarus, unde Româ­nia a fost reprezen­tată de o echipă for­mată din elevi ai Colegiu­lui National “Ion Cre­angă”! Felicitări!!!

PROUD OF OUR STUDENTS!

amb american 4

amb american 3

Curajul, lib­er­tatea și lupta pen­tru drep­turile civile egale au fost unele din val­o­rile președ­inției lui John F. Kennedy, iar omul politic amer­i­can reprez­intă și astăzi “o sursă” de inspi­rație în plan național și inter­național, a declarat marți, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, la Bib­lioteca Națion­ală, la vernisajul expoz­iției de fotografie “Un vizionar amer­i­can: Viața și vre­murile lui John F. Kennedy”

Aici, in holul Bib­liotecii Nationale, s-​a intal­nit si cu noi, elevi si pro­fe­sori ai Colegiu­lui National Ion Cre­anga, dupa dis­cur­sul inspi­rat al lui Can Șimșek (10 B)

5 licee — 5 muzee este un pro­gram edu­caţional ded­i­cat elevilor de liceu, prin care se doreşte încu­ra­jarea par­ticipării tiner­ilor la man­i­festări cul­tur­ale prin declanşarea unei serii de vizite la câteva muzee din Bucureşti şi gener­area unui con­curs între 5 licee din capitală.

Iata Colegiul National Ion Cre­angă în mass-​media cu proiec­tul “5 licee 5 muzee”!

{youtube}C2MEowe592E{/youtube}

Se urmareste atin­gerea urmă­toarelor obiective:
1. Pro­movarea respec­tu­lui pen­tru val­o­rile cul­tur­ale şi insti­tuţi­ile de cul­tură prin atragerea unui număr cât mai mare de elevi de liceu către muzee şi acce­sul la val­o­rile fun­da­men­tale culturale;
2. Pro­movarea şcolii ca insti­tuţie care doreşte să asig­ure for­marea con­tinuă şi com­pletă la stan­darde europene a elevilor, în per­spec­tiva real­izării unei cariere, înţelegând însă actul de cul­tură ca o com­pletare a cunoşt­inţelor şi abil­ităţilor acu­mu­late în mediul educaţional;
3. Oferirea unor metode alter­na­tive de petre­cere a tim­pu­lui liber pen­tru elevi

STIRI DESPRE BIL­INGV

ridi­carea tuturor fişelor cu rezul­tatele obţinute se face în data de 67 iunie 2017, între orele
9,0015,00 la sec­re­tariat. S-​au afisat rezul­tatele finale.

Den­u­mire post: ÎNGRI­JI­TOR — post vacant con­trac­tual pe perioadă nede­ter­mi­nată. Detalii

BURSELE PEN­TRU SEMES­TRUL I SE VOR DA MÂINE, 29 noiem­brie 2016, în jurul OREI 12!

Pen­tru sem I al anu­lui șco­lar 20162017 au fost apro­bate de către Con­sil­iul Local al Sec­toru­lui 4 un nr. de 123 burse de merit cu medie, con­form art.8 lit.a) din OMECTS nr.5576/07.10.2011 aces­tea fiind împărțite în mod pro­porțional, cu numărul elevilor de la real si uman, prin Hotărârea Con­sil­i­u­lui de Admin­is­traţie din data 26.09.2016.

Ast­fel, ultima medie pen­tru care se va primi bursa este :

  • Real este 9,43
  • Uman este 9,59.

Cuan­tu­mul burselor pen­tru acest semes­tru con­form Hotărârii nr. 116 adop­tată de Con­sil­iul Local al Sec­toru­lui 4 este urmatorul :

  • Burse de merit cu medie, con­form art.8 lit.a): 100 lei/​luna timp de 5 luni
  • Burse de studiu : 100 lei/​luna timp de 5 luni
  • Burse sociale : 100 lei/​luna timp de 5 luni
  • Burse de per­for­manță:350 lei/​luna timp de 5 luni

Nota : din cele 5 luni (sept., oct., noi., dec., ian.)-pe lunile sep­tem­brie si decem­brie şi ian­uarie se vor scădea zilele de vacanță.

Con­sil­iul Local al Sec­toru­lui 4 a alo­cat sume de bani pen­tru lunile :

  • sep­tem­brie
  • octombrie
  • noiem­brie

Pen­tru lunile decem­brie şi ian­uarie, banii vor intra ulte­rior, la o dată pe care o va decide Con­sil­iul Local Sec­tor 4.

Hotărârea Con­sil­i­u­lui Local privind bursele șco­lare pen­tru semes­trul I, an șco­lar 20162017, aici.

June 2017
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Select Match­ing Event
Show unpub­lished events?

JEvents Leg­end